Условия за ползване

Условия за ползване на услугите предлагани от seastarsshop.com на сайта си.

Ползването на този уебсайт, наричан по-долу за краткост САЙТ и на услугите предлагани в него от seastarsshop.com, наричан по – долу за краткост ДОСТАВЧИК, представлява признаване, приемане и съгласие, че клиентът/ползвателят, наричан по – долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, ще бъде обвързан от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице.
Ползвателят е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този уебсайт незабавно.
При ползването на този уебсайт, потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия постановени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел и запознал с настоящите общи условия.
Доставчикът си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес.
Условията за ползване са съобразени с ЗЗП, ЗЕТ и ЗАПСП.

1. Съдържание на сайта

Вие имате право да използвате този сайт и информацията и материалите, съдържащи се и показвани на него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този сайт на трета страна.
Ползването на Сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на Потребителя при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – seastarsshop.com или трета страна (където е приложимо).
seastarsshop.com Ви упълномощава да разглеждате, зареждате, съхранявате, да копирате в електронен вид и да отпечатвате физически копия на Материалите от този сайт (включително страници, документи, файлове, снимки) единствено за Ваша употреба с цел да получите информация относно продуктите и услугите, предлагани от нас, както и да генерирате поръчки или оферти за продуктите и услугите ни.
Вие нямате право да променяте, копирате, възпроизвеждате (цялостно или частично), преиздавате, публикувате, променяте (редактирате), изпращате или предавате (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излагате, давате под наем, продавате, прехвърляте, създавате вторични материали на базата на съдържанието на Сайта, да свързвате или използвате за публична или търговска цел, да разпространявате по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този Сайт, без предварително изрично писмено разрешение от seastarsshop.com. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от seastarsshop.com.
Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или каквито и да са други материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на РБ) е изрично забранено без предварителното писмено разрешение на seastarsshop.com.
Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп до информацията на сайта за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено. Потребителят е длъжен да не използва Сайта с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.
seastarsshop.com си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана на или имаща отношение към настоящия Сайт), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време с и без предизвестие.
Продуктите в този Сайт са произведени от "Sea Stars" и "Solilug" и са с тяхна запазена марка и лого.

2. Ограничаване на отговорността

Цялото съдържание на този сайт се предоставя “такова, каквото е”, без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите и услугите за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в Сайта, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това seastarsshop.com не гарантира точността и пълнотата на съдържанието на сайта. Използването на Сайта, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваш риск и отговорност.
При никакви обстоятелства seastarsshop.com, неговите клонове, служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този Сайт или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на Сайта или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият Сайт препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети.
В случаите, не упоменати тук отговорностите на seastarsshop.com се ограничават до максимално допустимата степен, разрешена от законите на РБ.
Вие приемате да предпазвате, защитавате и пазите името на seastarsshop.com, нейните длъжностни лица, директори, служители, агенти, доставчици и партньори от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези правила и условия от Вас или от друго лице, имащо достъп до Сайта.

3. Препратки (хипервръзки).

Сайтът може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този Сайт не се наблюдават от нас и са предоставени единствено за ваше удобство и улеснение и наличието им не означава че ние одобряваме съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете този Сайт. Ние не контролираме и не носим отговорност за тези сайтове, нито пък гарантираме или пък поемаме някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите там продукти или услуги в такива сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в Сайта ни, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност.
Препратки към нашия Сайт.

Препратки към страници от нашия Сайт са допустими, при условие, че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения от Ваша страна относно възможността да поставите препратка на Вашия сайт към страница от нашия Сайт – моля свържете се с нас.
В случай, че нарушите горното условие, правото Ви да ползвате този сайт автоматично се прекратява и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени, запаметени или разпечатани материали от Сайта.
Използването на рамки (frames) по отношение на които и да са страници от нашия Сайт е забранено.
Ние не даваме и не можем да дадем одобрение на никоя фирма, организация или лице, които използват линк към нашия Сайт.

4. Авторски права.

Сайтът и неговото съдържание, включително, но не ограничаващо се до: текст, база данни, снимки, графики, схеми, форми, фирмени знаци, звуци, видео, анимации, други изображения или елементи, селекцията, организацията, дизайнът, подредбата, кодове (вкл. изходния код (сорса) на страниците), както и други обекти на интелектуална собственост, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и се намират под закрилата на законите на Република България, Европейския Съюз и други международни нормативни актове.
Сайтът също така може да съдържа материали, названия или търговски марки, които могат да бъдат собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от законите за авторските права и за търговските марки.
Съдържанието на Сайта може да се използва, копира и разпространява само при следните условия:
- Авторското право е гарантирано и името на собственика е упоменато;
- Съдържанието се ползва само за информативни, непублични и нетърговски цели;
- Съдържанието на Сайта, вкл. но неограничаващо се до: текста, документите, графиките и изображенията, не се модифицира по никакъв начин нито пък се ползва, копира или разпространява отделно от придружаващата го информация.
Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторски права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.
Вашият достъп до този Сайт както и никоя част от съдържанието му не може да бъде тълкувано като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, търговските марки или фирмени знаци, описани по-горе или намиращи се в Сайта без предварителното писмено разрешение на техния собственик.

5. Закони, юрисдикция и приложимо право

Ползването на този Сайт се подчинява на законите на Република България. За уреждането на всички въпроси и спорове ще се прилагат тези Правила и условия, както и разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани с или отнасящи се до тези правила и условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища и органи.
Ако получавате достъп до този Сайт извън България, Вие носите отговорност за спазването на приложимите закони и разпоредби, действащи в България.

6. Политика за защита на личната информация

Тази политика за защита на личната информация на потребителите е неразделна част от Правилата и условията за ползване на Сайта. Чрез осъществяване на достъп до този Сайт Вие изразявате съгласието си с условията на тази политика. Ако не сте съгласни с тази политика, Вие нямате право да ползвате този Сайт.
Тази политика се отнася до употребата на личната информация на потребителите, както и до друга идентифицираща потребителя информация, събирана онлайн по време на ползването на Сайта, вкл. и чрез електронната кореспонденция, изпращана чрез попълване на формуляра на страницата “Контакти”. vodorasli.info гарантира неприкосновеността на тази информация, изпратена до нас или получена от нас по тези начини. Всяка друга информация, вкл. електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до нас, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата политика и ние няма да носим отговорност за съхранението и обработването на тази информация.
Настоящата политика не се отнася до личната идентифицираща информация, която разкривате пред други Сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на нашия Сайт. Ваше е задължението да прегледате и да се запознаете с политиките за защита на личната и идентифициращата информация на тези Сайтове.
Информацията, която събираме, се използва:
- за да можем да отговаряме на Вашите запитвания и въпроси
- за да можем да установим Вашите потребности
- за подобряване на съдържанието на нашия Сайт, продуктите и услугите, които предлагаме
- за да се свържем с Вас
- за да Ви информираме за нови продукти и/или услуги
- за да Ви изпращаме информация
- за целите на нашето планиране
- за маркетингови и други информационни цели
- за получаване на поръчки от Вас
- за изпращане на поръчаните стоки и услуги до Вас

seastarsshop.com ще ползва Вашата лична или идентифицираща информация единствено за целите, за които тя е била събрана или получена. Вашата лична или идентифицираща информация няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да бъде използвана по други начини без Вашето изрично писмено съгласие, освен в случаите, предвидени със закон или съдебно решение
seastarsshop.com няма да ползва личната идентификационна информация, за да Ви изпраща нежелани съобщения /спам/.
По време на Вашето посещение на нашия Сайт, ние получаваме следната информация, която ние можем да ползваме за целите на нашата статистика и системно администриране:
- Брой на посетителите
- Вашия IP интернет адрес
- Името на Вашия домейн /където е приложимо/
- Датата и часът на Вашето посещение
- Мястото/сайтът в интернет, който реферира към нашия Сайт
- Отваряните страници от Сайта
- Източникът на заявката
- Типът на браузъра и операционната система, които ползвате

seastarsshop.com си запазва правото да променя настоящата политика като част от условията за ползване на Сайта по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на съдържанието на Сайта след така направените промени ще означава, че Вие разбирате и сте съгласни с тези промени. Ваше е задължението да преглеждате и да се запознаете със съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на Сайта
Ние полагаме всички възможни за нас усилия и предприемаме необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно използване на Вашата лична и идентифицираща информация.

7. Условия за покупка

Всички цени в електронния магазин на seastarsshop.com са окончателни и важат за деня на поръчката и се определеят от производителя "Sea Stars" и "Solilug". Всички цени на продуктите са в лева с включено ДДС.

Всички продукти, поръчани през сайта, които в момента на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени в срок до 5 работни дни от датата на поръчката.
Доставката се извършва на посочен от вас адрес с куриер или се получава лично от клиента на място в магазините на фирмата. Начина на доставка се определя от клиента в момента на поръчката.
След извършване на покупка в електронния магазин ще получите потвърждение по електронната поща когато Вашата поръчка е приета и одобрена за изпълнение.
seastarsshop.com има право да откаже изпълнението на поръчка, за което ще бъдете уведомени по електронна поща , като се съобразява със ЗЗП чл.59 ал.1

Според ЗЗП Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от продукта, поръчан от онлайн магазина в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя
Разходите за доставка и връщане на стоката са за сметка на потребителя.
Стоката трябва да бъде неразпечатана, в оригинална опаковка и във вида, в който е получена и да отговаря на изискванията според ЗЗП чл.55 ал.7
Според ЗЗП чл.55 ал.6 Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която
потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор

8. Информация за доставка

Разходите за доставката на продукта до Вас се определят от населеното място и обема на поръчката в килограми. Разходите за доставка не са включени в цените, обявени на Сайта и са за сметка на клиента.

Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност се доставят в срок до 5 работни дни от датата на приемане на поръчката от оператор. Ако продуктът в момента не е в наличност, ще бъдете уведомени за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона от наша страна. Ако поръчаният от вас продукт не може да бъде доставен, ще се свържем лично с вас, като използваме данните за контакт, посочени при съставяне на поръчката.


В сила от 24 май 2018